ALGEMENE VOORWAARDEN SABINE KEURNTJES         

Artikel 1           Definities

 1. Sabine Keurntjes Virtual Purchase Assistant, gevestigd te Beek, KvK-nummer 80380107, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2           Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3           Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4           Tarieven en betalingen            

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven zijn exclusief btw. Eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, worden apart gefactureerd.
 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en op maat gemaakt voor het project van opdrachtgever, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen wanneer omstandigheden dit vergen, aan te passen.
 4. Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. Er zal vooraf een schatting van het aantal benodigde uren worden gemaakt, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd. Meerwerk en overige onvoorziene kosten zullen enkel worden gemaakt na toestemming van opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever wordt maandelijks achteraf gefactureerd op basis van het daadwerkelijk gemaakte uren tegen het overeengekomen tarief. Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
 6. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen te zijn voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of door partijen anders is overeengekomen.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, zonder verdere ingebrekestelling.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5           Informatieverstrekking en uitvoering overeenkomst 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Opdrachtgever dient opdrachtnemer alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk worden geacht om de overeenkomst optimaal uit te voeren.
 5. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 7. Opdrachtnemer is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met haar professionaliteit, een recht van derden of een wettelijke plicht.
 8. Alle werkzaamheden vinden in beginsel plaats vanuit locatie van opdrachtnemer.
 9. Opdrachten waar een deadline aan verbonden zit, dienen binnen een redelijke periode aangeboden te worden. Het dient te allen tijde aannemelijk te zijn dat de gegeven termijnen haalbaar zijn. Beoordeling hiervan ligt geheel bij opdrachtnemer.

Artikel 6          Wijziging en annulering van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. VA stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden na acceptatie van de offerte geldt dat dit met schriftelijk en opgave van reden moet gebeuren. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden is opdrachtgever gehouden 25% van het geoffreerde bedrag voor de eerste maand te voldoen.
 4. Wanneer de werkzaamheden al zijn aangevangen worden bij annulering de gewerkte uren en gemaakte kosten direct opeisbaar. De werkzaamheden die nog niet zijn voltooid worden terug overgedragen aan opdrachtgever.

Artikel 7           Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand. 

Artikel 8           Aansprakelijkheid schade 

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Ook indien opdrachtnemer voorwerk heeft verricht, blijft opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de controle op de uitgevoerde werkzaamheden en daarmee het eindresultaat.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door opdrachtnemer.
 5. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door opdrachtnemer in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. Opdrachtnemer is enkel gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid tot indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde werkzaamheden. 

Artikel 9           Klachten 

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op klachten te reageren.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10         Intellectueel eigendom 

 1. De rechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en eventueel gemaakte content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 11         Bijzondere bepalingen 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Indien de geheimhouding wordt geschonden, leidt dit tot onmiddellijke beëindiging van de samenwerking.
 2. Doordat sommige diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 12         Geschilbeslechting 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden enkel beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.